965 88 55 98 - Plaza Constitución, 1, 03517 Beniardá alcaldia@beniarda.es

L’Ajuntament de Beniardà està donat d’alta com a Punt d’Informació Cadastral (PIC) per realitzar consultes cadastrals i l’obtenció de certificados.

Si la persona sol·licitant és titular dels béns ha de presentar DNI, en cas d’actuar en representació de l’interessat, s’haurà aportar document acreditatiu de la representació signada per ambdues parts, així com còpia dels DNI.